Regelverk

Følgende reglement gjelder for Sulland nyttårscup. Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet.

Jury:
Per Arne Berg, Hunstad FK
Robert Thuv, Bodø/Glimt
Jan-Erik Åseng IIL

Telefon sekretariat/jury:
admin
Publisert: 7. oktober 2013 - 15:25

KAMPREGLEMENT SULLAND NYTTÅRSCUP 2018 

Registrering av lag
Alle lag skal registrere laget senest en halv time før første kamp i turneringa. I klassene med sluttspill skal det ved registering leveres inn lagliste med navn, fødselsdato og draktnummer.
I klassene til og med 12 år trenger man ikke å levere inn lagliste. Dersom det er klasser
med liten påmelding kan disse klassene slåes sammen med andre klasser ut fra en
helhetlig vurdering av kampprogram.
Spilletid
Alle kamper i turneringa har en spilletid på 1X25 minutter, borsett fra Klasse G07-3'er og J07-3'er som spiller kamper på 10 min. 

Laget som står registrert
som hjemmelag starter med ballen ved avspark.
Spilleberettigelse
En spiller er spilleberettiget for sitt lag etter Norges Fotballforbunds (NFF)
kampreglement.

Klasse Gutter født i Klasse Jenter født i: Ant. spillere
G07 2011 J07 2011 3 X 3
G08 2010 J08 2010 5 X 5
G09 2009 J09 2009 5 X5
G10 2008 J10 2008 5 X 5
G11 2007 J11 2007 5 X 5
G12 2006 J12 2006 5 X 5
G13 2005 J13 2005 5 X 5
G14 2004 J14 2004 5 X 5
G15 2003 J15 2003 5 X 5
G16 2002 J16 2002 5 X 5

I sluttspillklassene kan spiller bli bedt om å dokumentere sin alder ved å vise
legitimasjon. En spiller kan kun delta på ett lag i samme klasse. Gjelder også dersom
flere årsklasser er slått sammen til en klasse. Overårige spillere godtas ikke. Med
overårig menes et år eldre en årsklasse. I sammenslåtte klasser med flere årsklasser
gjelder eldste årsklasse i forhold til overårig. Ved behov kan laget søke arrangør, og
vil bli vurdert ut fra en helhetsvurdering av lagets spilletropp. Dispensasjoner gitt av
Nordland Fotballkrets (NFK) godtas. Kopi av dispensasjoner skal leveres ved
registrering av laget. Det er kun lov å ha én overårig spiller på banen samtidig og
overårig spiller merkes med hvitt armbind når denne er på banen. Vi gjør
oppmerksom på følgende for klassene J13, J14, J15, J16, G13, G14, G15 og G16
kan overtredelse av bruk av overårige spillere medføre at laget ekskluderes fra
turneringa

Oppmøte kamp
Alle lag stiller klare ved banen hvor kampen skal spilles i henhold til kampoppsettet.
Lag som møter for sent taper kampen, og resultat settes til 3-0 til det vinnende laget.

Draktlikhet
Dersom lagene har for like drakter skal det laget som er registrert i kampoppsettet
som bortelag skifte drakt eller benytte markeringsvest.

Spillesystem
Klasse J07/G07 – J12/G12
Disse klassene spiller puljespill med minimum fire kamper. I disse klassene vil det
ikke bli offentliggjort resultater.

Klasse J13/G13-J16/G16
I disse klassene det innledende runder + sluttspill. Det vil bli satt opp tabell etter
innledende runder. Dersom det er lag som har lik poeng avgjøres tabellplasseringen
etter innledende spill på følgende måte:
1. Best målforskjell
2. Ved lik målforskjell – flest scorede mål
3. Ved lik poeng, lik målforskjell og like mange mål-innbyrdes oppgjør
4. Ved lik målforskjell, likt antall scorede mål og uavgjort i innbyrdes oppgjør mål
– loddtrekning
Dersom det står uavgjort ved ordinær spilletid i sluttspill (kvart-, semi- og finale) blir
det straffesparkkonkurranse hvor hvert lag tar tre straffer hver. Ved fortsatt uavgjort,
tar hvert lag en og en straffe helt til det er kåret en vinner.

Jury og protester
Ved turneringsstart etableres det en turneringsjury som har til hensikt at påse at NFF
kampreglement og turneringsreglementet følges. Turneringsjuryen skal bestå av
minst tre representanter fra deltakende klubber. Hver klubb kan bare ha en
representant.
Protester skal leveres skriftlig i sekretariat senest 30 minutter etter kampslutt.
Samtidig skal det innbetales et protestgebyr på kr 200,-. Gebyret tilbakebetales
dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig. Blir protesten tatt til
følge vil resultatet bli satt til 3-0, dersom opprinnelig resultat ikke er bedre i favør av
laget som la inn protesten.

NFF sitt kampreglement er gjeldende, og i tillegg gjøres det oppmerksom på
følgende:
 Antall spillere på hvert lag er fem inkludert keeper. I klassene J07, J08, J09,
J10, G07, G08, G09 og G10 kan man sette inn en ekstra spiller dersom
motstanderlaget leder med 4 mål. Antall innbyttere er ubegrenset.
 Laget som står oppført som hjemmelag tar avspark.
 Straffespark tas på straffesparkmerket på 6-meterslinjen
 I årsklassene til og med 12 år er egen banehalvdel pressfri sone ved
målspark. Ved igangsetting fra målvakt (målkast), skal forsvarende lag trekke
seg bak presslinjen (midtbanen). Det forsvarende lag kan først bevege seg
over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra målvakten. Brudd på
regelen fører til ny igangsettelse.
 Innbytte kan skje når som helst under spillets gang. Unntak er målvakten som
kun kan byttes ved stopp i spillet. Innbytte skal skje i innbyttersonen. Ny spiller
kan ikke komme inn på banen før den som skal byttes ut har passert sidelinjen
i innbyttersonen. Advarsel kan gis ved feil innbytte.
 Når forsvarende lag tildeles frispark i eget straffesparkfelt, er ikke ballen i spill
før den er utenfor straffesparkfeltet.
 Det kan ikke scores direkte fra avspark.
 Ballen er ute av spill når den treffer taket. Spillet gjenopptas ved dropping rett
under treffpunktet.
 Regelen for offside gjelder ikke.
 Regel om tilbakespill til keeper praktiseres.
 Innkast erstattes med innspark. Det kan ikke scores direkte fra innspark.
Ballen skal ligge stille på sidelinja. Motspilleren skal være minst 3 meter fra
ballen. Er ikke innsparket tatt innen 4 sekunder fra hvor sparket kan bli tatt,
overtas innsparket av motstander. 4-sekundersregelen ved innspark gjelder
ikke for klassene J07, J08, J09, J10, J11, J12, G07, G08, G09, G10, G11 og
G12.
 Samme spiller som tar innspark, hjørnespark og frispark kan ikke røre ballen
igjen før andre har berørt ballen. Hvis så skjer dømmes indirekte frispark til
motstanderen på det sted forseelsen fant sted.

 Ved frispark og hjørnespark skal motspiller være minst 5 meter fra ballen. Er
ikke ballen satt i gang i løpet av 4 sekunder, overtas ballen av motstanderen.
4-sekundersregelen ved frispark og hjørnespark gjelder ikke for klassene J07,
J08, J09, J10, J11, J12, G07, G08, G09, G10, G11 og G12.
 Det er ikke tillatt med ørepynt, smykker, piercing og lignende.
 Alle spillere skal bruke legg-beskyttere
Keeper-regler:
 Målspark (ballen ute av spill) erstattes med utkast (målkast) og må utføres av
keeper.
 Motstander må være utenfor målgården ved målkast.
 Det er ikke lov å kaste ballen over midten ved målkast. Målkast som går over
midtlinje fører til indirekte frispark til motstander der ballen krysser midtlinjen
 Fra det tidspunktet keeper kan sette ballen i spill og den blir satt i spill, skal det
ikke gå mer enn 4 sekunder. Ved overtredelse tildeles motstander indirekte
frispark på 6-meterlinjen. 4-sekundersregelen for keeper gjelder ikke for
klassene J07, J08, J09, J10, J11, J12, G07, G08, G09, G10, G11 og G12.
 Ved redning kan keeper slippe den ned til seg selv eller medspiller, både i og
utenfor målgården.

Gule/røde kort
 Gule/røde kort benyttes kun i klassene med sluttspill (J13/G13 og oppover)
 Ved rødt kort utvises spilleren i 3 minutter, ny/annen spiller kan komme inn når
soningen på 3 minutter er over. Lagleder har ansvaret for og passe tiden.
Utvist spiller kan altså ikke benyttes mer i denne kampen. Utvist spiller må i
tillegg stå over neste kamp i turneringa, og lagleder har ansvar for å påse at
utvist spiller ikke benyttes i kamp som denne skal stå over. Ved mer alvorlige
forseelser kan arrangør utelukke spiller med mer enn en (1) kamps karantene
 Gult kort er å anse som advarsel.

Klasse G07-3er og J07-3er
• Alle lag spiller minimum 5 kamper. Hver kamp varer i 1 X 10 minutter.
• Avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet
• Spille ballen ut av banen (sidelinjen), igangsettes spillet av motstanderlaget ved
innspark fra linjen hvor ballen gikk ut.
• Det spilles ikke med hjørnespark. Uansett hvem som sparker ballen over baklinjen
eller ballnettet, er det avspark fra mål.

• Alle frispark er indirekte.
• Sklitaklinger og hardt spill er ikke lov og medfører frispark.
• Hands gir frispark.
• Det spilles uten straffespark. Alle forseelser gir frispark.
• Avstanden til nærmeste motstander ved målspark, innspark og frispark er 3 meter.
• Det kan scores mål fra alle steder på banen.
• Når det scores mål, skal spillet igangsettes fra midten, og motstanderens spillere
skal tilbake på egen banehalvdel minimum 3 meter fra ballen.
• Det blåses frispark mot, om en spiller holder seg fast i vantene for å skjerme ballen.
• Det er ikke tillatt å stå i mål.

Til sist ønsker at fair play og fotballglede skal prege Sulland Nyttårscup 2018.

Lykke til!